*
*
*
*
ورود 
  سه شنبه 31 اردیبهشت ماه 1398  

  بحث و بررسي 


موضوع: ایجاد بازار تخصصی نهاده های کشاورزی
نگارنده: Host Account
تاریخ: 30/01/1396
متن: نظر شما در خصوص ایجاد بازار تخصصی نهاده های کشاورزی در استان البرز و تاثیر آن بر بخش کشاورزی در استان و کشور چیست؟
 
صرفنظر     

Copyright (c) 1398/02/31 www.alborzagri.ir
*
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا