*
*
*
*
ورود 
  چهارشنبه 01 اسفند ماه 1397  

  بحث و بررسي 


موضوع: ایجاد بازار تخصصی نهاده های کشاورزی
نگارنده: Host Account
تاریخ: 30/01/1396
متن: نظر شما در خصوص ایجاد بازار تخصصی نهاده های کشاورزی در استان البرز و تاثیر آن بر بخش کشاورزی در استان و کشور چیست؟
 
صرفنظر     

Copyright (c) 1397/12/01 www.alborzagri.ir
*
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا