*
*
*
*
ورود 
  چهارشنبه 01 اسفند ماه 1397  

  بحث و بررسي 


موضوع: مهمترین چالش کشاورزی استان البرز
نگارنده: Host Account
تاریخ: 30/01/1396
متن: به نظر شما مهمترین چالش کشاورزی استان البرز چیست و برای رفع یا کاهش آثار آن چه راهکارهایی به نظر شما می رسد؟
 
صرفنظر     

Copyright (c) 1397/12/01 www.alborzagri.ir
*
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا