سه شنبه 24 مهر ماه 1397
  ورود
/ارائه پیشنهاد
   
Module Border Module Border
  فرم ساز 

* = ضروري
نام
نام خانوادگي
محل خدمت
واحد سازماني
پست سازماني
شماره تماس
موضوع پيشنهاد
وضعيت فعلي پيشنهاد (وضع موجود)
وضع پيشنهادي
برآورد هزينه اجراي پيشنهاد (در صورت داشتن هزينه)

كد تاييد :
   

ارسال فرم 


Module Border Module Border
   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا